Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje produktów, zakupionych w ramach Systemu Sprzedaży Bezpośredniej, Klient AstraZeneca UK Limited (AZ UK) - apteka ogólnodostępna, punkt apteczny - zgłasza Niezależnemu Agentowi, za pośrednictwem którego zakupił leki dystrybuowane przez AZ UK, będące przedmiotem reklamacji.

Niezależni Agenci:
  • PGF S.A.
  • NEUCA S.A.

1. W trakcie dostawy, przy wydawaniu produktów, Klient AZ UK jest zobowiązany skontrolować ich jakość i ilość.

2. Rozbieżności ilościowe i jakościowe dotyczące produktów leczniczych dostarczonych, jak również nieprawidłowości danych znajdujących się na fakturze sprzedaży, Klient AZ UK jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Niezależnemu Agentowi, który zrealizował dane zamówienie.

3. Reklamację należy zgłosić telefonicznie lub faxem do Niezależnego Agenta, za pośrednictwem którego zostały zakupione leki.

4. Reklamacje zgłoszone telefonicznie muszą zostać potwierdzone pisemnie, protokołem reklamacji Niezależnego Agenta, który zrealizował zamówienie lub protokołem reklamacji AZ UK.

5. Jedna lub kilka niżej wymienionych okoliczności może być powodem zgłoszenia reklamacji:
a. nieprawidłowo wystawiona faktura (np. cena, stawka VAT, dane Klienta);
b. niezgodność otrzymanego produktu z fakturą VAT;
c. uszkodzenie opakowania zewnętrznego produktu;
d. wystąpienie krótkiego okresu ważności produktu
e. wady produktu (niezgodność produktu z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania).

6. Klient jest zobowiązany do zachowania prawidłowych warunków przechowywania (zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu) reklamowanych produktów (nie dotyczy pkt. 5e).

7. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty dostawy produktów (nie dotyczy pkt. 5e).

8. W przypadku zgłoszenia reklamacji po terminie wymienionym w pkt. 7 reklamacja nie zostanie uznana (nie dotyczy pkt. 5e).

9. Reklamacje dotyczące wad Produktu (niezgodność Produktu z wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania) mogą zostać zgłoszone w każdym dniu po dacie zakupu produktu od AstraZeneca.

10. Produkt może zostać zwrócony na prośbę Klienta AZ za pośrednictwem Niezależnego Agenta, który zrealizował zamówienie, jeżeli:
a. nie został uszkodzony przez Klienta AZ; oraz
b. zostały zapewnione prawidłowe warunki przechowywania produktu (zgodnie z informacją umieszczoną na opakowaniu) w czasie ich pozostawania u Klienta AZ; oraz
c.nie upłynęło więcej niż 7 (siedem) dni od daty dostawy produktów do Klienta AZ.

11. Niezależny Agent, który przyjął reklamację, powiadomi Klienta AZ o sposobie jej rozstrzygnięcia.

12. W uzasadnionych przypadkach Niezależny Agent wystawi Klientowi AZ fakturę korygującą.

Reklamacje produktów leczniczych AstraZeneca

Małgorzata Walczuk
Kierownik Zapewnienia Jakości

Tel. kom: +48 662 286 321
Tel. 48 22 452 59 60

Nota Prawna     Polityka Prywatności

© 2010 AstraZeneca UK Limited