Polityka Prywatności


Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie w jaki sposób AstraZeneca UK Limited (dalej jako „AstraZeneca” lub jako „my”) przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku gdy są one gromadzone drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej.

Polityka prywatności określa, jakie Pani / Pana dane osobowe są zbierane przez nas i jakie są cele oraz zakres ich przetwarzania.

Możemy zmienić Politykę Prywatności w każdej chwili. Prosimy użytkowników, aby sprawdzali Politykę Prywatności od czasu do czasu, aby upewnić się, że są świadomi treści jej najnowszej wersji. Będziemy informować o wszelkich zmianach, w sytuacjach gdy jesteśmy do tego prawne zobowiązani.

W przypadku gdy w ramach konkretnego procesu, podczas którego przekazują nam Państwo swoje Dane Osobowe, zostanie Państwu przekazana szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach tego procesu (np. w ramach Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną), to w tym zakresie postanowienia zawarte w takiej informacji, przeważają nad niniejszą Polityką Prywatności lub ją uzupełniają.

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych użytkowników tej strony (dalej jako „Strona”) jest AstraZeneca UK Limited. Jesteśmy prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Cambridge przy 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge, CB2 0AA, zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 03674842, numer VAT GB582323642.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: privacy@astrazeneca.com.

2. Jakie dane osobowe zbieramy i jakie są cele i podstawy prawne ich przetwarzania?
Państwa dane osobowe możemy gromadzić w formie elektronicznej w szczególności w następujących przypadkach:

 • w związku z wypełnieniem na Stronie elektronicznych formularzy umożliwiających korzystanie z określonych funkcjonalności ( m.in. założenie konta użytkownika, wysyłanie zapytań o produkt, zgłoszenie działania niepożądanego produktu leczniczego, przekazanie Państwa opinii, subskrypcja informacji handlowych, zgłoszenie się do konkursu lub innej akcji promocyjnej),
 • kiedy kontaktują się Państwo z nami na wskazane na Stronie adresy e-mail;
 • w związku z korzystaniem ze Strony, poprzez automatyczne zbieranie danych na temat Państwa aktywności.

Możemy zbierać m.in. następujące Państwa dane osobowe, :
 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres e-mail,
 3. Kraj zamieszkania,
 4. Numer telefonu,
 5. Zawód (na przykład, jeśli jest Pani / Pan pracownikiem służby zdrowia poszukującym informacji o naszych produktach),
 6. Adres IP.

W pewnych sytuacjach możemy uzyskać Państwa wrażliwe dane osobowe, na przykład, jeśli dobrowolnie udzielą Państwo informacji o swoim stanie zdrowia fizycznego lub psychicznego, w ramach wniosku o udzielenie informacji medycznej lub zgłoszenia działań niepożądanych. Dane te będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami w związku ze zgłoszeniem działania niepożądanego produktu leczniczego w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust.1 lit c oraz art. 9 ust. 2 pkt i Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), przetwarzanie danych jest bowiem niezbędne z uwagi na interes publiczny w zapewnieniu bezpieczeństwa produktów leczniczych i odbywa się w ramach wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne lub w związku ze złożeniem reklamacji produktów leczniczych, które nie są związane z wystąpieniem działania niepożądanego leku w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust 1 pkt f RODO tj. z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest realizacja procedury reklamacyjnej.

W pozostałych przypadkach, jeśli pozwala na to właściwe prawo, dostarczając nam swoje wrażliwe dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych dla celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niektóre dane mogą być niezbędne by mogli Państwo skorzystać z określonej funkcjonalności z uwagi na jej charakter lub cel przetwarzania danych. Zawsze będziemy Państwa informować, jakie Państwa dane są niezbędne w danym przypadku.

Państwa dane osobowe możemy wykorzystywać w następujących celach:
 • obsługi Państwa zgłoszeń (udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, prośby o udzielenie informacji, a także na wszelkie żądania składane za pośrednictwem elektronicznych formularzy na Stronie) - podstawa prawna: realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • umożliwienia Państwu korzystania z funkcjonalności Strony - podstawa prawna: Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); lub niezbędność danych do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dostarczania zamówionych przez Państwa próbek produktów leczniczych – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przyjmowania zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych - podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 • realizacji procesów rekrutacji- podstawa prawna: niezbędność danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • przeprowadzania konkursów i innych akcji promocyjnych- podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dostarczania Państwu zamówionych treści marketingowych i ofert handlowych, w tym za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail/MMS/SMS) - podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz zgoda wyrażona na w/w kanał komunikacji;
 • dostarczania Państwu indywidualnie dopasowanych informacji oraz treści handlowo-marketingowych- podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony naszych praw- podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Ciasteczka (Cookies)
Ta strona nie korzysta z plików Cookies.

4. Zbiorcze informacje
Używamy informacji zbiorczych, które nie identyfikują osoby, w celu monitorowania wzorców ruchu użytkowników na Stronie oraz poszczególnych podstronach, a także monitorowania wykorzystywania serwisu, w celu udoskonalania projektu i układu zamieszczonych w nim treści.

5. Kto ma dostęp do moich danych osobowych?
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w ramach grupy firm AstraZeneca. Czasami korzystamy z usług innych podmiotów, na przykład w celu zapewnienia wsparcia technicznego dla systemów, gdzie dane osobowe są przechowywane. Mogą one mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich funkcji, ale nie będą wykorzystywać danych osobowych w żadnym innym celu.

Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych, w odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji złożonych przez państwa lub rządowe organy, lub jako część dochodzenia w sprawie bezprawnego działania.

6. Międzynarodowy transfer danych
Dane osobowe mogą być przekazywane poza kraj swojego pochodzenia, w tym do krajów lub jurysdykcji, które nie zapewniają tego samego poziomu ochrony danych, jak kraj użytkownika. Niezależnie od tego, w jakim kraju odbywa się przetwarzanie danych osobowych, będą one chronione zgodnie z naszą polityką prywatności i bezpieczeństwa, w zakresie opisanym poniżej.

7. Jak chronimy Państwa dane?
Stosujemy odpowiednie zasady prywatności i bezpieczeństwa, które mają zapewnić, na tyle na ile to możliwe, bezpieczeństwo i integralności wszystkich przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych.
Więcej informacji o tym, w jaki sposób AstraZeneca spełnia obowiązki dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności globalnych danych, która jest dostępna w sekcji Policy na stronie www.astrazeneca.com.

8. Prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych
Jeśli przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe, ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo przeniesienia danych do innego administratora.

W przypadku, gdy przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Może Pani / Pan wykonać w/w prawa kontaktując się na adres mailowy privacy@astrazeneca.com.

Jeśli ma Pani / Pan jakieś pytania ogólne odnoszące się do ochrony danych w AstraZeneca prosimy o kontakt na adres: privacy@astrazeneca.com, wskazując stronę internetową, której dotyczy pytanie oraz kraj użytkownika. AstraZeneca przepisów dotyczących ochrony danych. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, proszę się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pisząc na adres privacy@astrazeneca.com.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez AstraZeneca podlega przepisom prawa UE, mogą Państwo również złożyć skargę do odpowiedniego organu ds. ochrony danych swojego kraju zamieszkania.

Nazwę i dane kontaktowe właściwego urzędu można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Rezygnacja z otrzymywania informacji
W celu rezygnacji z otrzymywania informacji na temat naszych produktów lub usług, lub produktów lub usług pochodzących od innych spółek AstraZeneca prosimy Panią/ Pana o wysłanie e-maila na adres: privacyrequests@astrazeneca.com. We wiadomości należy wskazać: imię i nazwisko, nazwę użytkownika (jeśli występuje), dane rejestracyjne (jeżeli występują) oraz adres strony internetowej.

10. Inne informacje
Prosimy pamiętać, że jeśli nasza spółka (lub jakakolwiek jej część) zostanie sprzedana lub przeniesiona na inną spółkę- informacje, które posiadamy, w tym dane osobowe mogą stanowić część aktywów podlegających przekazaniu, choć nadal będą one używane wyłącznie zgodnie z zasadami niniejszej polityki prywatności.

11. Wiążące Reguły Korporacyjne
Zadbaliśmy o zgodność naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do danych osobowych, tworząc zestaw „wiążących reguł korporacyjnych (dalej jako BCR)”. W BCR określono zobowiązania AstraZeneca w odniesieniu do danych osobowych, które są przekazywane z naszych oddziałów zlokalizowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz krajów o podobnych ograniczeniach w zakresie wykorzystania danych osobowych do krajów trzecich.

Nasze BCR zostały zatwierdzone przez szereg organów regulacyjnych i w krajach, gdzie mają one zastosowanie, wymagają od nas:
1) wykorzystywania danych osobowych tylko dla określonych celów;
2) podjęcia kroków w celu zapewnienia, że przetwarzane dane osobowe są prawidłowe i aktualne;
3) podjęcie właściwych środków w celu uniknięcia ryzyka bezprawnego wykorzystania i przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia danych osobowych.

Może Pani / Pan dowiedzieć się więcej na temat tych zobowiązań tutaj. BCR oraz wszelkie prawa z nich wynikające nie mają zastosowania do danych osobowych pochodzących z U.S.A.

12. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo jak długo będą one nam niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych, jeżeli zgoda ta stanowiła wyłączną podstawę przetwarzania Państwa danych.

W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych przez określony czas z uwagi na obowiązujące nas w tym zakresie przepisy prawa. Po tym czasie Państwa Dane Osobowe zostaną bezpiecznie usunięte.

Szczegółowe informacje na temat czasu retencji Państwa danych osobowych dostępne są pod adresem: www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Nota Prawna     Polityka Prywatności

© 2010 AstraZeneca UK Limited